Informace pro klienty dle zákona 170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Informace pro klienty dle zákona 170/2018 Sb.

Zákon o distribuci pojištění a zajištění a o změně živnostenského zákona, ve znění

pozdějších předpisů

 

Pojišťovací zprostředkovatel:

První moravská brokerská společnost, s.r.o., (dále jen PMBS) se sídlem v Brně, Štefánikova 134/64, PSČ 612 00, IČ: 49 45 24 36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12876, zastoupená jednatelem Jaroslavem Fryčem

email: info@sdilenepojisteni.cz, tel: 541 425 450, web: www.pmbs.cz www.sdilenepojisteni.cz

(dále jen „Sdilenepojisteni“)

 

1. Registrace

PMBS, je registrován v registru vedeném Českou národní bankou, Na Příkopě 28, Praha 1, 11503 (dále jen „ČNB“) jako pojišťovací makléř pod číslem 011193PM, a jako pojišťovací agent pod číslem 011192PA. Osvědčení o zápisu do registru k nahlédnutí zde. Tuto registraci lze ověřit na internetové adrese ČNB (www.cnb.cz) nebo přímo v ČNB na výše uvedené adrese.

 

2. Prohlášení o nezávislosti

PMBS, nemá přímý ani nepřímý podíl větší než 10% na hlasovacích právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění. Žádná z pojišťoven, jejichž produkty je společnost PMBS oprávněna nabízet, nebo osoby ovládající tyto pojišťovny, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti PMBS.

 

3. Postavení PMBS, vůči pojišťovnám

PMBS, nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více určitých pojišťoven. PMBS, předkládá klientovi nabídky, sjednává a uzavírá pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťoven, které jsou smluvním partnerem PMBS. PMBS sdělí klientovi na jeho žádost, se kterými pojišťovnami je oprávněn sjednávat pojištění.

 

4. Odpovědnost za škody způsobené při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele

PMBS, odpovídá za škodu způsobenou při provozování své činnosti. Této odpovědnosti se zprostí, pouze jestliže prokáže, že vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. PMBS, je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti Zprostředkovatele u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

 

5. Způsob vyřizování stížností

V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby, s postupem společnosti PMBS či jejího zaměstnance, se oprávněná osoba může obrátit se svou stížností na společnost PMBS, a to písemně na adresu jejího sídla uvedenou výše, nebo elektronicky na adresu info@pmbs.cz.

Případnou stížnost na PMBS lze podat ústně nebo písemně u ČNB. Případnou žalobu na PMBS lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

 

6. Rozsah pojištění a pojistné

Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnou smlouvou a všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „pojistné podmínky“) příslušné pojišťovny. V těchto dokumentech je rovněž uvedena i podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně. Zprostředkovatel je oprávněn inkasovat od klienta pojistné z pojistných smluv.